seneste maalinger

Togtrapport for overvågningen udført
den 2. november 2006

Den 2. november 2006 blev der udelukkende målt på stationen “Dybet” ud for Mariager.

Målingerne, som er beskrevet i det følgende, er foretaget på station 5503 (Dybet: position 56º.39.08 N og 9º.522.50 Ø) ud for Mariager.
(foreløbige data som kan korrigeres senere)

Hydrografi
I perioden fra den 19. oktober til den 2. november var saliniteten på Dybet steget en smule i hele vandsøjlen – mest fra 20 til 27 meters dybde (figur 1). Temperaturen var faldet en del ned til 16-17 meters dybde – og en smule i intervallet 17-20 meter. Fra 20 meters dybde og til bunden  var der sket en væsentlig stigning i temperaturen.
Faldet i temperaturen ned til 20 meters dybde skyldes dels, at der i samme periode skete et fald i solindstrålingen og dermed lufttemperaturen, og dels, at der er sket en opblanding af vandmasserne i den forløbne periode. I de nederste 7 meter af vandsøjlen skyldes stigningen, at der var sket en indstrømning af varmere vand fra Kattegat (sammenlignet med temperaturen på bundvandet i fjorden). Stigningen i salinitet sammenlignet med den 19. oktober var ligeledes forårsaget dels af en opblanding af vandsøjlen, og dels af en indstrømning af saltere vand fra Kattegat.

Lagdeling I det øverste vandlag fra 0-ca. 7,5 meter var der ved målingen den 2. november fuldt opblandet (ens temperatur og salinitet). I dybden fra 7,5 til 16 meter var temperaturen lidt varierende (overvejende faldende). Fra 16 til 20 meters dybde faldt temperaturen, mens den fra 20 meter og til bunden igen steg omkring et par grader. Saliniteten var jævnt stigende fra 7,5 meters dybde og til bunden. Som nævnt er denne inddeling i forskellige vandlag dels et resultat af omrøring i vandmassen som følge af kraftig blæst, og dels en indstrømning af saltere og varmere vand (i forhold til bundvandet i fjorden) fra Kattegat, som har lagt sig på bunden af Dybet i Mariager Fjord.


Figur1:Salinitet (‰) og temperatur (ºC) på station 5503.

Planteplankton og sigtdybde
Koncentrationen af planteplankton målt som fluorescens er afbilledet i figur 2. I perioden fra den 19. oktober til den 2. november var der ikke sket en væsentlig ændring i mængden af planteplankton. Mængden af planteplankton var således stadig forholdsvis ringe.

Sigtdybden blev den 2. november målt til 4,5 meter, den var således øget med 0,5 meter i forhold til to uger tidligere.


Figur 2: Planteplankton (relative enheder) målt som fluorescens på station 5503.

Ilt og svovlbrinte
På Dybet i Mariager Fjord var iltindholdet steget lidt perioden fra den 19. oktober til den 2. november (figur 3). I overfladen (0-5 meter) var iltindholdet stort set identisk ved de to målinger, men i perioden fra den 19. oktober til den 2. november var grænsen for iltsvind (4 mg ilt/l) rykket fra 8,5 meters dybde til 10,5 meter. Grænsen for kraftigt iltsvind (2 mg/l) var rykket fra 9,6 meters dybde til 12 meters dybde. Endelig var grænsen for totalt iltsvind i de forløbne to uger flyttet fra 13 til 14 meters dybde. Fra 14 meter og til bunden var der totalt iltfrit.

Den 2. november var der stadig svovlbrinte i vandsøjlen fra 11 meters dybde og til bunden (27 meter), men indholdet af svovlbrinte var væsentligt reduceret sammenlignet med målingen fra den 19. oktober. Især i de nederste 5 meter af vandsøjlen var mængden af svovlbrinte meget mindre end to uger tidligere.

Faldet i svovlbrinte indikerer – sammen med data for temperatur og salinitet – at der var trængt vand fra Kattegat ind i Mariager Fjord. Den ilt, som i den forbindelse er blevet tilført den dybe del af fjorden er imidlertid hurtigt blevet opbrugt i omsætningen af den store mængde af svovlbrinte, så derfor fremgår ilttilførslen ikke af grafen for ilt.

Indbruddet af vand fra Kattegat er efter alt at dømme sket i forbindelse med stormvejret op til målingen den 2. november.


Figur 3: Iltindhold og indhold af svovlbrinte (mg/l) på station 5503.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *